MASONLUK LİONS ve ROTARY

Masonluk nedir? Mason ne demek?

Dünya genelinde tanınan kelimeler olan ‘Mason, masonluk‘, anlamı merak edilen kelimeler olmaktadır. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin arama motorunda araştırdığı bu kelimelerin ne anlam ifade ettiğine yazıda yer verilmiştir. İşte Mason ve Masonluk hakkında önemli bilgiler:

Tarihte bugüne değin bilinmeyen örgütlerle teşkilatlar oluşmuştur. Birçoğunun kısa dönem bulunduğu görülse de halen devam eden teşkilatlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de masonluktur. Masonluğun pek çok teşkilattan farkı ise açık örgütlü olmasıdır. Pek çoğu çok gizli olarak faaliyet sürdürmüş olsa da masonluk açık bir teşkilat olmuştur.

Masonluk Nedir?

Masonluk iki farklı anlamı ile bilinir. Genelde birbiri ile özdeşleşen iki anlamı ise; ”Bazı kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini simge ve şifrelerle tanıyan, farklı loca bölümlerine ayrılmış kimselerden oluşan bir kurumdur.” ve ”Farmasonluk, mason olma durumu.” anlamları olarak bulunmaktadır.

TDK’da yer verilen bu anlamların farklı kültürlerde farklı tanımlamaları da bulunmaktadır. Yahudi temellerine dayanan prensibinin bulunduğu söylenen masonluk, manevi değerleri; kardeşlik duygusu, hayırseverlik, hümanistlik vb. olarak ifade edilir.
Maddi-somut değerleri ise; Bilim ve sanatın ve felsefi çalışmaların insanın sosyal ahlaki gelişimine dayalı olduğu, toplumsal ilerlemenin hedeflendiği bir dernektir de. Diğer yandan masonluk; öğretilerin ve felsefi, ahlaki düşüncelerin geleneksel metotlar ve modern metotlar üzerine öğreti olarak aktarılmasına yönelik olduğu da belirtilir.

Mason ve dolayısıyla masonluk kelimesi İngilizceden türemiş kelimelerdir. Farklı bölümler halinde bulunan üyelerin temel olarak manevi ve metafizik idealleri ve öğretileri yansıtması ile özdeşleşir. Bu ideallere örnek olansa ”Yüce Varlık” olarak adlandırılan inanç, ”Evrenin Yüce Mimarı” ifadesinde kullanmalarıdır.

Mason Ne Demek?

Fransızcada maçon olarak kullanılan ve bilinen mason kelimesi, ”Masonluk üyesi, farmason.” anlamına gelmektedir. Mason kelimesinin diğer bütün anlamları ile özdeşleşen diğer anlamı ise, ‘‘Masonluğun ilke ve kurallarını benimsemiş, masonluğa üye olmuş kimse.” demektir. Geleneksel ‘G‘ amblemi ile bulunan derneğin hem meşru hem de gayri meşru tanımları da birçok kaynakta yer almaktadır.

Genel itibari ile gerek alıntı gerekse de derleme halinde yer verilen tanımları ise güncel kaynaklar olarak bulunmaktadır. Hem mason hem de masonluk kelimelerinin anlamları güncel kaynaklardan elde edilmiştir.

Lions kulübü nedir?

1917 senesinde ABD’nin Texas eyaletine bağlı Dallas şehrinde masonlar tarafından kurulmuş olan sivil hizmet kulübü. Kulübün adı İngilizcede; “hürriyet ve anlayış beraberliği, milletlerimizin teminatı (korunması)” anlamına gelen Liberty Intelligence Our Nations Safety” kelimelerinin baş harflerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir.

Masonlar; “Gençliğin ele alınması birinci hedefimizdir. Çocukları din öncelikli değil, insan öncelikli olarak yetiştirmeliyiz. Gençlerin kafalarını yormamalıyız. Din bilgilerini kendileri büyüyünce öğrenirler. Hepimiz bütün kudretimizle iman hürriyeti fikrini dünyaya yaymaya sarılmalıyız ve localarımızda verdiğimiz kararları her memlekete yerleştirmeliyiz. Din kardeşliğini yok edip, bunun yerine insanı öne alan mason kardeşliği getirmeliyiz. Sadece inandığı dinden olanları kardeş saymak zihniyetini yok etmekten ibaret olan gayemize bu suretle ulaşacağız.” demektedirler.

Dünya halkları arasında geniş bir hoşgörü ve anlayış ruhunu yaymak, iyi idare ve iyi yurttaşlık şuurunu geliştirmek ve medeni, sosyal, ticari ve ahlaki konulara halkın ilgisini çekmek, din kardeşliğini yok edip, insan kardeşliğini gerçekleştirmek gayesiyle kurulmuş olan Lions kulüpleri dünyanın her tarafında faaliyet göstermektedir.

Belli şartları ve çalışma kuralları olan Lions kulüpleri, milliyet ve din farkı gözetmedikleri için daha çok okumuş ve sosyal çevresi geniş kimseleri üye kaydetmektedirler. Esnek üyelik şartları olduğu, meslek ve iş gruplarına göre katı bir kontenjan uygulanmadığı için kısa sürede taraftar bulabilmektedirler. Üye olabilmek için aranan şart adayın iki üye tarafından tavsiye edilmesi ve kulüp tarafından davet edilmesidir. Tavsiye edilen aday hakkında geniş bir soruşturma yapıldıktan sonra üyeliğe kabul edilmek üzere davet edilir.

Lions kulüpleri de, diğer mason locaları ve kulüpleri gibi masonluk faaliyetlerinden başka özürlüler ve müzmin hastalar için yardım programları, genel sosyal refah projeleri, bilginin özendirilmesi ve Birleşmiş Milletlerin desteklenmesi gibi çalışmalar ve programlar düzenlemektedirler. Lions Kulüp üyeleri mason olmayanlara ve ilk tanıştıkları zaman masonluğun esas gayelerini anlatmazlar.

Kadınların da üye olabildiği Lions kulüpleri 150 ülkede faaliyet göstermektedir. Genel merkezi ABD’nin Illinois eyaletinin Oakbrook şehrindedir. Ülkemizde de şubeleri bulunan Lions kulüpleri bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yoğun faaliyet göstermektedirler. Sadece İstanbul’da 176 Lions Kulübü şubesi vardır.(1993).

Daha önce gayri resmi olarak çalışan Lions kulüplerinin kuruluşuna, 1.4.1963 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 6/1607 nolu Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiştir. ismet İnönü’nün başkanlığındaki hükümetin verdiği bu karar şu şekildedir:

“İçişleri Bakanlığının 30-3457/38530 sayılı yazısı üzerine 3512 sayılı kanunun 10. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 1.4.1963 tarihinde Lions International Kulübünün Türkiye’de kurulmasına karar verilmiştir (İmza Cumhurbaşkanı-Cemal Gürsel)

Gazeteci-Yazar İlhami Soysal, Lions’ların masonlukla ilişkisi konusunda, Nermin Sungur’un; “Lions ve masonluk ilişkileri konusunda dayanaklarınız nedir?” sorusuna şöyle cevap vermiştir: “Lions kulüpleri masonların bir nevi anaokuludur. Bu kulüpler tamamiyle masonluk ilkelerine göre çalışırlar. Törenleri, sembolleri, üye alımları, üyeleri çalıştırma biçimleri, renkleri (mor, lacivert, sarı) bütün bunların hepsi masonlardan etkilenmiştir. Kanaatimce benzerliğin bu kadarı da biraz fazla. Ayrıca Lions kulüplerinin bütün üst düzey yöneticileri de masonlardan gelme. Lions kulüpleri hemen her semtte kurulurlar. Yani sayıları çoktur. Kurulan her kulüpte de o yörenin en zengin ve mesleğinde sivrilmiş kişilerini alır ve onlara başkanlık payesi verirler.” (Yeni Gündem-Sayı 27, 21-27 Temmuz 1986)

Kuruluş ve çalışma şekilleri bakımından bazı farklılıklar olmakla beraber, Rotary kulüpleriyle aynı gayelere hizmet eden Lions kulüpleri, masonluğu yayabilmek için çeşitli yollara başvurmaktadırlar.

ROTARY KULÜPLERİ

1905 yılında kurulan ve dünya üzerindeki hizmet kulüplerinin ilki olan Rotary’nin kısa tarifi şöyledir: Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek için dünya çapında örgütlenmiş bir hizmet kuruluşudur.

Rotary’nin hizmet ideali, “kendinden önce hizmet” olarak tanımlanır. Bu anlayış tüm Rotaryenlerin ortak tavrı olurken, dünya çapında insanları ortak amaçlar çerçevesinde bir araya getirir.

Rotary Kulüplerinin üye profili, bulundukları bölge ve ülkedeki temsil edilen iş ve mesleklerin bir yansımasıdır. Kulübün her üyesi, farklı bir mesleği temsil etmektedir. Rotary’nin bu yapılanma biçimi sorunlar üzerine üretilen düşüncelerin, toplumun her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetin toplumun tüm katmanlarına yayılabilmesini sağlamak içindir.

Kısaca Rotary, 4 temel ilkeye dayanmaktadır:

1* Üyeler arasında dostluğu geliştirmek

2* Hizmet etme fırsatlarını çok yakından incelemek

3* Hizmet idealini kişisel yaşantımızda vurgulamak

4* Karşılıklı anlayışı ve uluslararası ilişkileri geliştirmek