Kuran’da olacağı haber verilen 3 konu

” Kur’an’ın “İleride şunlar olacak, bekleyin” dediği 3 şey nedir? :
1- Vefat
2- Afet
3- Kıyamet!

Bütün Kur’an bunlara dair uyarılarla dolu…
Açın herhangi bir yerinden bir kaç sayfa okuyun, göreceksiniz.
Bunun dışında beklenecek hiç bir şey yok!
Ne mehdi gelecek,
Ne mesih zuhur edecek,
Ne İsa inecek.
Bunların hepsi Kur’an öncesi eski dünya eskatolojilerinde kalmış çaresiz, zavallı, boş beklentilerdir.

Aslında bu tür rivayetleri “Mehdi Kur’an’dır”,
Her Müslüman mehdidir”,
İsa’nın ruhu geri dönecek, davası hakim olacak” vs. şeklinde “tevil” ederek yorumlamak da mümkün.
Fakat ben bu yoldan kazançlı çıkanın yine pusuya yatmış bekleyen ve halkı aldatmayı meslek haline getirmiş din simsarları olacağı kanaatindeyim.
Asıl böyle yapılınca onlara prim verilmiş olacaktır.
Bu nedenle tereddütsüz hepsi reddedilmelidir.
Bunun hesabını hem dünyada hem de ahirette vermeye hazırım.
Bu kadar kesin, aslı yok bunların!
Peki, elde Kur’an gibi bir “bürhan-ı hakikat” varken, bu kitabın bağlıları olduğunu iddia eden Müslümanlar dahi, nasıl oluyor da hala mehdi, mesih veya nuzul-i İsa beklentilerine inanabiliyor?
İşte cevabı : “Ey Rabbim, benim halkım bu Kur’an’ı mehcur bıraktı” (terketti/bir kenara attı/uzaklaştı)“ (Fussilet; 30).

Yani: En güzel hadis (ahsenu’l-hadis) Kur’an iken, uydurma hadislerin peşine düştü.
Uydurma rivayetler yoluyla eski dünya dinlerinin boş inançlarını 200 bin uydurma rivayet yoluyla yeniden dinine soktu.
Senin dinini tersyüz edip iyiyi kötüden, gerçeği kurgudan ayıran Furkan’ı terketti.
Akif’in tabirleriyle
“Nebiye atf ile binlerce herze uydurdu,
Yıktı din-i mubini de yeni bir din kurdu…”

Usül ulemasının defalarca söylediği gibi bende yineliyorum: Gelecekten/ğaybtan haber veren, bir kişiyi veya kesimi yeren, diğer bir kişiyi veya kesimi öven, Kur’an’ın vurgusu, teması ve söylemi dışında vurgular, temalar ve söylemler içeren tüm hadisler uydurmadır, batıldır!
Böyle asgari 200 bin, azami 1.5 milyon uydurma rivayet vardır ve hepsi de piyasada dolaşmaktadır. Muhammed’in getirdiği din bu yolla tersyüz edilmiş, yerine Ehl-i Kitap dinine benzer yeni bir din kurulmuştur.
Kanımca mevzu (uydurma) rivayetler konusu İslam’ı yıkan üç şeyden birisidir (bkz. “İslam’ı yıkan üç şey“ başlıklı makale).
Hz. Peygamber’in Kur’an dışındaki nasihatlerini derleseniz en fazla 500 rivayeti geçmez.
Bunlar da daha çok ahlak, ibadet, doğruluk, dürüstlük, merhamet, adalet vb. etrafında döner.
Kur’an’ın ana söylemini doğrular nitelikte ve onunla direk irtibatlıdır.
Bunlar dahi Hz. Peygamberin emri veya tavsiyesi üzerine değil; sahabelerin kendiliğinden tuttuğu notlardan ortaya çıkmıştır.
Dini değil; sosyolojik değere haizdir.
Dini değer ifade eden tek şey Allah’ın kitabı Kur’an’dır. Çünkü Allah bizi kendi kitabından hesaba çekecektir.
Buhari’nin veya Ebu Davud’un kitabından değil.
Dini değer“ derken bunu kastediyorum…”
İ Eliacik