ARAP ALFABESİNİ KULLANMAK, TÜRKÇEYİ TERSYÜZ EDER..

TÜRK DİLİ İÇİN ARAP ALFABESİNİN YETERSİZLİĞİ

Prof. Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU

Arap alfabesi hem ihtiva ettiği harfler bakımından, hem de imlâ sistemi bakımından Türk dilinin yapısına tamamen aykırıdır. Bu aykırılığı şöyle sıralayabiliriz:
1. Arap alfabesinde sadece 3 sesli harf vardır. Bizim (a) ve (e), (e) sesli harflerimiz için bir tek (رآك)harfi vardır. Bizim (ı) ve (i) sesli harflerimiz için gene tek (y) sesli harfi vardır. Bizim (o, ö) ve (u, ü) seslerimiz için, yani dört seslimiz için sadece bir tek yay harfi vardır. Görülüyor ki Türk dilindeki 9 ünlü için ancak 3 harf vardır.
2. Arap alfabesinde, harflerin başta, ortada, sonda oluşuna göre harfin hem ses değeri, hem de yazılış şekli değişmektedir. Bu yüzden Arap alfabesi ile yazılan Türkçe metinleri doğru okuyabilmek için Türk dilini çok iyi bilmek gerekmektedir. Aksi takdirde büyük yanlışlıklara düşülür.
3. Arap alfabesindeki sessiz harflerin birçoğuna Türkçenin ihtiyacı yoktur. Meselâ Türk dilinde bir tek (ء) sesi vardır. Bu (ء) Arap alfabesinde (sin) harfi ile yazılır. Halbuki o alfabede, Türkçe için gereksiz olan (sad) ve peltek (se) denilen 2 harf daha vardır. Gene Türkçede bir tek (ه) sesi olduğu halde Arap alfabesinde ise, (z, zı), peltek (zı) gibi birbirinden ayrı 3 harf vardır. Bunlardan ikisi Türkçede kullanılmaz.
4. Gene Arap alfabesinde ayın ve hemze denilen (ظن) harf vardır, ancak Türkçenin bunlara da ihtiyacı yoktur. Çünkü bizim dilimizde bu 2 harfin temsil ettiği sesler yoktur.
5. Arap alfabesinin imlâ sisteminde sadece uzun hecelerde sesli harf yazılır, kısa hecelerde sesli harf yazılmaz. Bu özellik yüzünden Arap alfabesi ile yazılan Türkçe metinleri belli bir tahsil ve bilgisi olmayanlar, doğru okuyamazlar.
6. Arap alfabesinde bir (kef) harfi vardır. Bu harf, Türkçedeki (k, g) ve nazal (n) gibi üç ayrı sesi temsil eder. Bu sebeple de belli bir seviyede olmayanlar Türkçe metni doğru okuyamazlar.
7. Arap imlâ sisteminde sesli harfler yazılmadığı için, Türkçe bir metni doğru okuyabilmek için, cümleyi veya beyti sonuna kadar okumak gerekmektedir.
Ayrıca, büyük harf mefhumu olmadığı için, metinde geçen özel isimleri tespit etmek de mümkün değildir.
Arap alfabesinde bazı harfler hiçbir harfle bitişmez, bazı harfler soldan birleşir, bazı harfler sağdan birleşir. Bu yüzden de Arap imlâ sisteminde kelimeler arasında belli bir mesafe yoktur. Bu yüzden Türkçe metinleri bile süratle okumak mümkün değildir. Çünkü kelimeler arasında hiç mesafe yoktur. Ancak cümle veya satır sonuna kadar hecelenerek okunduktan sonra metindeki kelimeler fark edilir ve anlaşılır.
9. Arap imlâ sisteminde bir kelimenin telâffuzu zaman içinde değiştiği halde, o kelime en eski imlâsı ile yazılır. Bu da metnin doğru ve süratli okunmasına engel olur.
10. Bütün bunlardan dolayı, Arap alfabesi ile yazılmış eski eserlerin her biri ayrı bir imlâ ile yazılmıştır.
Türkçe gibi sabit köklere dayalı ve eklerle genişleyen bir dilin bu harf ve imlâ sistemi ile doğru yazılması mümkün değildir.
11. Türk alfabesinde üç harfin üzerinde nokta vardır, iki harfin de altında işaret vardır: Bunlar (i /ö/ü/ç/ş) harfleridir.
Arap alfabesinde (ل?) noktalı, harf vardır. Bunlardan da 10 harf noktalıdır. Bunlar 1 noktalı, 2 noktalı, 3 noktalı,”4 harf de 3 noktalıda. Gene bunlardan 12 harf üstten noktalı, 5 harf alttan noktalıdır. Ayrıca, bunlara ilâveten 6 tane de hareke işareti vardır. Demek ki bu alfabede 28 harf, 23 adet de nokta ve işaret vardır. Bu noktalar o harflerin seslerini değiştirdiği için harf sayısı 58‘i geçiyor. Böyle bir alfabenin yazılış ve okunuşunun ne kadar güç olduğunu belirtmeye gerek yoktur.

 

DİL VE ALFABE ÜZERİNE GÖRÜŞLER, Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu yayınları, Ankara 1991.
👏👏